Entree Zoetermeer

 

Update (juni 2024)
Maandag 1 juli staat het raadsvoorstel aanpassing programmering Entree op de agenda van de raadscommissie. Bij deze commissievergadering hebben bewoners de gelegenheid om in te spreken en dat gaat de BGD ook doen. We nodigen bewoners van harte uit om deze vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. 

Update (juli 2023): De gemeente heeft alle indieners van een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Entree laten weten dat de procedure vertraagd is en dat de gemeente zich beraad over het vervolg van de planologische procedures. In de brief van de gemeente aan de BGD leest u de uitleg. Daarnaast is er een algemene brief met een verwijzing naar de raadsmemo over dit onderwerp. 
Inmiddels hebben de in het bewoners/belanghebbenden-overleg vertegenwoordigde organisaties een uitnodiging gekregen voor een overleg met meer toelichting op de stand van zaken. Dit overleg staat gepland op 26 september 2023. De BGD zal hierbij ook aansluiten. 

Overigens is inmiddels ook bekend gemaakt dat de brandweer niet gaat verhuizen naar een nieuwe kazerne aan het Abdissenbos, maar dat de oude kazerne in het Stadshart in gebruik blijft.  

Update (januari 2023): in het voorjaar van 2022 hebben we een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Entree-middengebied en de bijbehorende milieu-effectrapportage (zie hieronder bij de te downloaden stukken). Deze zienswijze is nog niet behandeld door de gemeenteraad. Inmiddels hebben we contact met verschillende fracties uit de gemeenteraad.

Update (mei 2021): de raad bespreekt op 17 mei een raadsvoorstel dat alle uitgangspunten vastlegt voor de ontwikkeling. Op basis daarvan gaat het college overeenkomsten sluiten met de ontwikkelaars. Het besluit wordt genomen zonder dat er inzicht is in het ontwerp-bestemmingsplan en de milieu-effectrapportage. De BGD is het hier niet mee eens en heeft hierover ingesproken bij de raadscommissie die het voorstel heeft besproken. In de plannen staan nog steeds 4500 woningen, met een wijziging naar 5700 woningen. De spreektekst van die bijeenkomst vindt u hieronder als download.

Enkele bewoners uit de directe omgeving hebben een Adviesgroep opgericht, BADE (Bewoners Adviesteam De Entree). U kunt hun nieuwsbrief hieronder downloaden.

Houdt u ook zelf de website van de gemeente goed in de gaten of meldt u aan voor de nieuwsbrief van de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De BGD heeft 12-4-2021 ingesproken in de raadscommissie. De tekst vindt u hier:  Spreektekst raadscommissie
BADE Nieuwsbrief van 3-2-2021: Bade Nieuwsbrief
Zienswijze van de BGD, van 7-4-2020: Zienswijze BGD
Reactie op de zienswijze van 19-8-2020: Reactie op zienswijze
Website van de gemeente over Entree: Website gemeente over Entree

Update (maart 2021): naar verwachting worden er in maart/april 2021 twee raadsvoorstellen naar de raad gestuurd over de financiële uitgangspunten van het plan en over aanpassingen bij het station.

Update: (september 2020) de gemeente werkt aan het ontwerp-bestemmingsplan, een milieu-effect-rapportage (MER), een beeldkwaliteitplan en een ontwerp voor de openbare ruimte. De BGD heeft een zienswijze ingediend op de startnotitie voor het bestemmingsplan en de notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER. In de MER wordt een aantal van 6800 woningen als variant ook onderzocht. Deze zienswijze kunt u hieronder downloaden.

Inmiddels is een reactie ontvangen op deze zienswijze. Veel punten die wij aanvoerden, moeten in de MER beantwoord worden. De reactie van de gemeente kunt u eveneens hieronder downloaden. Een aantal leden heeft de zienswijze van de BGD ondersteund met een eigen brief aan de raad. Veel dank hiervoor, hiermee maken we onszelf steeds zichtbaarder.

 

Over Programma Entree Zoetermeer en de standpunten van de BGD

Entree Zoetermeer is de naam van een programma van de gemeente Zoetermeer om de toegang tot Zoetermeer te verbeteren. Zoetermeer moet hiermee een betere identiteit krijgen en de verbinding tussen station Driemanspolder en het Stadscentrum.

Vanaf juni 2016 wordt gewerkt aan dit programma, met de bedoeling om het aanzien van Zoetermeer te verbeteren. Naast ideeën over de Mandelabrug en de Afrikaweg volgen plannen voor het uitbreiden van de woningvoorraad van Zoetermeer, met een visie op de Entree die ook de gebieden tussen de Boerhaavelaan en de Afrikaweg en tussen het Bredewater en de Afrikaweg omvat (mei 2017). Hiermee starten de werkzaamheden om een deel van de groeiambities van de gemeente Zoetermeer waar te maken. Hierbij wordt er ingezet op een groei van 10.000 tot 16.000 woningen in Zoetermeer, op een huidig woningbestand van ruim 55.000 woningen. Dat is dan ook een toename van 18 tot 29%, binnen de bestaande gemeentegrens.

De zorg van de Belangengemeenschap Driemanspolder richt zich vooral op de plannen voor de Boerhaavelaan en het Bredewater. In het kort komen deze plannen op het volgende neer:

 • Op de lege vlakken van de Boerhaave-strook komen 540 woningen. Op de begane grond komen winkels en horeca. Daarop komen 4 tot 8 woonlagen.
 • Het Terra Nova gebouw wordt omgebouwd tot 300 tot 400 woningen.
 • Het Hopman gebouw en het Zorgring gebouw worden gesloopt. Daarvoor komen 300 tot 400 woningen.
 • Aan het Bredewater worden kantoren omgebouwd tot 400 woningen.
 • Over de snelweg komt een dek. Het busstation bij Centrum West wordt daar naar toe verplaatst. Op die plek komen dan ook woningen.
 • Langs de snelweg komen 4 tot 7 torenflats, met een hoogte van 100 tot 120 meter.
 • De Afrikaweg wordt een tweebaansweg met een maximum snelheid van 50 Km / uur.

Om deze plannen te realiseren moeten delen van het bestemmingsplan aangepast worden. Met de aanpassing van de bestemmingsplannen zijn er bij de Boerhaavelaan en het Bredewater 2.300 woningen te realiseren. De grond is grotendeels niet in eigendom van de gemeente en de woningvraag in de regio lijkt groter te zijn. De gemeente spreekt in eerste instantie de ambitie uit er 3.500 woningen te realiseren. Om dit te kunnen bereiken zullen normen aangepast moeten worden "Om deze aanvullende behoefte te realiseren zal de gebiedsstructuur moeten worden aangepast en zowel de reeds bestaande als toekomstige plannen in het perspectief van deze nieuwe structuur bekeken moeten worden".

De Belangengemeenschap Driemanspolder maakt zich grote zorgen over de plannen voor de Boerhaavelaan en het Bredewater. Met name:

 • maken we ons zorgen voor de planwijzigingen en verschillende inzichten in de loop van dit traject. De beoogde woningaantallen zijn steeds hoger terwijl goed inzicht in de verkeersafwikkeling door onze wijk nog steeds ontbreekt. Ook het parkeerbeleid, dat is aangepast in 2019, stelt minder zware eisen aan de beschikbaarheid van parkeergelegenheid bij de nieuwe woningen.
 • De plannen voor de Boerhaavelaan en het Bredewater kunnen voor de bewoners van de Driemanspolder grote gevolgen hebben:
  • De parkeerdruk zal toenemen. Zoals hierboven al is aangegeven, is het moeilijk om de ambities waar te maken zonder de regels aan te passen. Met name de parkeernorm is de beperkende factor. Het gevaar is dan ook reeel, dat aan de parkeernorm zal worden getornd.
  • De verkeersstromen zullen door de wijk gaan. De van Stolberglaan doorsnijdt de Driemanspolder. Die is niet geschikt om zoveel extra verkeer aan te kunnen.
  • De hoogbouw langs de A12 is nog onbekend. Bovendien willen we goed bewaken dat het Arianepark en Burgemeester Vernèdepark niet aangetast worden. Deze groene gebieden zijn belangrijk voor recreatie en natuur in de buurt.

Samen met betrokken buurtbewoners van andere delen van de wijk en uit de wijk Meerzicht houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. Waar nodig dienen we zienswijzen in of spreken in bij raadsvergaderingen. Ook onderhouden we contact met raadsleden en de projectleider, zodat we steeds de laatste stand van zaken kennen. De Gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een masterplan waarin 4500 woningen mogelijk worden gemaakt. Dit aantal baart ons grote zorgen.